Daily Archives: 04/02/2018

מדיניות הגירוש היא אות קלון על מצחנו, על מצחה של החברה הישראלית ועל מדינת ישראל

מדיניות הגירוש היא אות קלון על מצחנו, על מצחה של החברה הישראלית ועל מדינת ישראל

מדיניות הגירוש של ממשלת ישראל אינה מוסרית, אינה הומאנית ואינה מתיישבת עם הערכים שלנו! 1. אין חולק על כך שלמדינה, בדומה לכל מדינה ריבונית - סמכות בלעדית להחליט על מדיניות ההגירה שלה, לקבוע מי רשאי לבוא בשעריה ומי יישאר מחוץ לגבולותיה. לה הסמכות גם לאפשר כניסה למהגרי עבודה וגם להוציאם מתוכה, על פי ...

Close