הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (קרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים), התשע"ו–2015

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (קרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים), התשע"ו–2015

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (קרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים), התשע"ו–2015

 

יוזמים:      חברי הכנסת           יוסי יונה
                                                 טלי פלוסקוב
                                                 אייל בן ראובן
                                                 דב חנין
                                                 עמיר פרץ
                                                 קסניה סבטלובה

 

______________________________________________

פ/2098/20

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (קרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים), התשע"ו–2015

תיקון כותרת  חלק א' 1. בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938[1] (להלן – הפקודה), בחלק א', בכותרת, בסופה יבוא "וקרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים".
החלפת סעיף 2 2. במקום סעיף 2 לפקודה יבוא:
    "הגדרות 2. בחלק זה –
        "ארנונה כללית" – כמשמעותה בסעיף 8 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992[2] (להלן – חוק הסדרים במשק המדינה);
        "בניין", "מחזיק", "נכסים" ו"קרקע תפוסה" –  כהגדרתם בסעיף 269 לפקודת העיריות[3];
        "גוף ממשלתי" – כל אחד מאלה: משרד ממשלתי לרבות יחידת סמך שלו, צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וחברה ממשלתית;
        "חברה ממשלתית" – חברה שבה למעלה מ-90% מכוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות הם בידי המדינה;
        "שיעור העדכון" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה, ולעניין שנת כספים מסוימת שנקבעו לגביה עדכונים לפי סעיף 9(ב1) לחוק האמור – שיעור העדכון לפי הכללים האמורים;
        "השרים" – שר האוצר ושר הפנים."
החלפת סעיף 3 3. במקום סעיף 3 לפקודה יבוא:  
    "פטור מארנונה כללית לנכסים המוחזקים בידי גופים ממשלתיים 3. (א)    על אף הוראות כל דין, לא תוטל ארנונה כללית על כל בניין או קרקע תפושה שמחזיקים בה גוף ממשלתי או מי מטעמו של גוף כאמור.  
            (ב)    על נכסים כאמור בסעיף קטן (א), לא יוטלו אגרת סילוק אשפה או כל אגרה או תשלום אחרים המשולמים לרשות המקומית בידי מי שפטור מתשלום ארנונה כללית."  
הוספת סעיפים 3א עד 3ד 4. אחרי סעיף 3 לפקודה יבוא:  
    "קרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים 3א. (א)    מוקמת בזה, במשרד הפנים, קרן שתפקידה לרכז ולנהל כספים שהעבירו אליה גופים ממשלתיים (בסעיף זה – הקרן).  
            (ב)    הקרן תנוהל בידי הנהלה בת שבעה חברים ואלה חבריה:  
              (1)    מנהל  המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, והוא יהיה יושב ראש הקרן;  
              (2)    נציג משרד הפנים, שימנה שר הפנים;  
              (3)    נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה שר האוצר;  
              (4)    נציג החשב הכללי במשרד האוצר, שימנה שר האוצר;  
              (5)    נציג משרד הביטחון, שימנה שר הביטחון;  
              (6)    נציג   רשות  מקומית  שאינה  זכאית  למענק איזון, שימנה שר הפנים;  
              (7)    נציג רשות מקומית נוספת, שימנה שר הפנים.  
            (ג)     הנהלת הקרן תהיה אחראית לניהול השוטף של הקרן ובכלל זה למעקב ובקרה אחר פעילות הקרן וביצוע תפקידה.  
            (ד)     הנהלת הקרן תקבע את סדרי דיוניה.  
            (ה)    כספי הקרן ישמשו רק לצורך חלוקתם לרשויות המקומיות לפי הוראות סעיף 3ג.  
    העברת כספים מגופים ממשלתיים לקרן 3ב. (א)    בשנת הכספים 2016, ולא יאוחר מהמועד שקבעו השרים לפי סעיף 3ד, יעביר כל גוף ממשלתי לקרן סכום השווה לסך תשלומי הארנונה הכללית ששילמו בפועל לרשויות המקומיות בעד שנת הכספים 2013, בתוספת שיעור העדכון.  
            (ב)    בכל שנת כספים, החל בשנת הכספים 2017 ולא יאוחר מהמועד שקבעו השרים לפי סעיף 3ד, יעביר כל גוף ממשלתי לקרן סכום השווה לסכום שהעביר לקרן בשנת הכספים שקדמה לה, בתוספת שיעור העדכון.  
            (ג)     השרים יקבעו בתקנות, אחת לחמש שנים, את האופן שבו יעודכן הסכום שעל גוף ממשלתי להעביר לקרן לפי סעיף זה, וזאת בהתחשב, בין השאר, בשינוי שחל בהיקף הנכסים שלגביהם חל הפטור לפי סעיף 3(א).  
            (ד)     הוראות סעיף 43א(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[4], יחולו על כספים שעל גוף ממשלתי להעביר לקרן לפי סעיף זה.  
    חלוקת כספי הקרן לרשויות המקומיות 3ג. (א)    הכספים שהתקבלו בקרן לפי סעיף 3ב יחולקו לרשויות המקומיות בכל שנת כספים, בהתאם לכללי החלוקה שיקבעו השרים.  
            (ב)    השרים רשאים, בצו, לשנות את כללי החלוקה, ובכלל זה לקבוע הוראות לביצוע חלוקת כספי הקרן לרבות מועדי החלוקה ואופן החלוקה.  
    תקנות 3ד. השרים יקבעו תקנות לביצוע הוראות סעיפים 3 עד 3ג, לרבות בעניינים אלה:  
            (1)    המועדים להעברת הכספים לקרן על ידי הגופים הממשלתיים ואופן ההעברה כאמור;  
            (2)    סדרי הפעלת הקרן ובכלל זה אופן ניהול החשבונות של הקרן וחובות דיווח שיחולו לגביה, לרבות החובה להגיש דוח כספי שנתי;  
            (3)    קביעת כללים ומקדמים לחלוקת כספי הקרן;  
            (4)    מנגנוני פיקוח ובקרה על פעילות הקרן."  
תיקון סעיף 5א 5. בסעיף 5א לפקודה, הסיפה החל במילים "אולם על אף האמור בסעיף 3" – תימחק.  

דברי הסבר

מוצע לחלק את כלל הסכום המועבר מהממשלה לשלטון המקומי בעד נכסיה בין כלל הרשויות המקומיות לפי מפתח הנותן עדיפות לרשויות המקומיות בפריפריה המדורגות בדירוג חברתי-כלכלי נמוך וכך להביא לצמצום הפערים הקיימים בין הרשויות האיתנות לבין הרשויות החלשות.

בהתאם לכך, מוצע להקים קרן מרכזית (להלן – הקרן), שאליה יעבירו הגופים הממשלתיים את סכומי הארנונה השנתיים בעד נכסיהם.

הקרן שתוקם תהיה מופקדת על חלוקת הכספים בין כלל הרשויות המקומיות, בהתאם לכללי חלוקה קבועים ושקופים. נוסחת החלוקה תביא בחשבון את המדד החברתי-כלכלי, מדד הפריפריאליות, אחוזי גביית הארנונה הכללית בתחומה ואת מספר התושבים בכל רשות מקומית.

הצעת חוק זו מבוססת בעיקרה על  החלטת ממשלה מס. 3963 שאושרה ביום 24.08.2008.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת חנא סוייד וקבוצת חברי הכנסת (פ/1816/18; פ/271/19; פ/2566/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/948/20).

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ט  בתשרי התשע"ו – 12.10.15

[1] ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31.

[2] ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

[3] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

[4] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

כתבות דומות

Close