הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (ערים קולטות עלייה), התשע"ו–2016

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (ערים קולטות עלייה), התשע"ו–2016

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (ערים קולטות עלייה), התשע"ו–2016

 

 

יוזמים:      חברי הכנסת           יוסי יונה
                                                 אורלי לוי אבקסיס

___________________________________________                                               פ/2727/20

 

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (ערים קולטות עלייה), התשע"ו–2016

 

תיקון סעיף 3 1. בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938[1] (להלן – הפקודה), בסעיף 3(ג), במקום "עיר עולים" יבוא "רשות קולטת עלייה, ובה תשולם ארנונה כללית שתחושב בהתאם לאמות מידה אלה:
    (1)    אחוז גבוה של עולים ברשות קולטת העלייה;
    (2)    מדד חברתי-כלכלי נמוך ברשות קולטת העלייה;
    (3)    מספר תושבים נמוך ברשות קולטת העלייה;
    שר הפנים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את היחס בין אמות המידה ושיעורן; לעניין זה, "רשות קולטת עלייה" – רשות מקומית שהחל מיום כ"ד בטבת התשמ"ט (1 בינואר 1989) ואילך, אחוז העולים מקרב תושביה עולה על 5%, בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה."
תחילה 2. תחילתו של סעיף 3(ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 90 ימים מיום פרסומו.

דברי הסבר

מדינת ישראל רואה בקליטת העלייה את אחד האתגרים הגדולים ביותר הניצבים לפתחה. החל משנות החמישים של המאה העשרים, המדינה מעניקה הטבות לערים שקולטות עלייה, בדרך של מתן היתר לערים אלו לגבות ארנונה מלאה ממשרדי הממשלה וממוסדות הציבור המצויים בתחום שיפוטן, וזאת בניגוד לשאר הערים שבהם אחוז גביית הארנונה הממשלתית הוא עד 55% בלבד.

רשימת הערים, אשר עודכנה לאחרונה בשנות ה-90, כוללת ערים רבות שאינן קולטות עלייה מזה כמה עשורים, בעוד שערים אחרות אשר קולטות עלייה בעשורים האחרונים אינן נהנות מהטבות אלו, עקב אי הפעלת סמכותו של השר הממונה.

בהצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי רשות קולטת עלייה תהיה רשות מקומית שהחל מיום כ"ד בטבת התשמ"ט (1 בינואר 1989) ואילך, אחוז העולים מקרב תושביה עולה על 5%, וזאת כיוון שבשנה זו החלה העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר, עם קליטתם של כמיליון נפש שעיצבו מחדש את פניה של החברה בישראל.

בנוסף, מוצע לקבוע כי ברשות קולטת עלייה הארנונה הכללית תחושב בהתאם לאמות מידה של אחוז העולים, המדד חברתי-כלכלי ומספר התושבים ברשות קולטת העלייה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דני דנון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3064/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברי הכנסת אברהם מיכאלי ויעקב מרגי (פ/1869/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת יוסי יונה ואורלי לוי אבקסיס (פ/2632/20), וחבר הכנסת יואל רזבוזוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2634/20).

 

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז באדר א' התשע"ו – 7.3.16

 

[1] ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31.

כתבות דומות

Close