הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מניעת הפרטה של בחינות נהיגה מעשיות), התשע"ו–2016

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מניעת הפרטה של בחינות נהיגה מעשיות), התשע"ו–2016

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מניעת הפרטה של בחינות נהיגה מעשיות), התשע"ו–2016

 

 

יוזם:           חבר הכנסת          יוסי יונה

 

______________________________________________

פ/2851/20

 

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מניעת הפרטה של בחינות נהיגה מעשיות), התשע"ו–2016

 

תיקון סעיף 13 1. בפקודת התעבורה[1], בסעיף 13, אחרי "ותקופת תקפו" יבוא "ובלבד שלא יאפשר העברה של סמכויות רשות הרישוי לבצע בחינות מעשיות לידי גוף פרטי כלשהו".

דברי הסבר

מאז ומתמיד התבצעו מבחני הנהיגה המעשיים על ידי בוחנים המועסקים על ידי המדינה. כך, למעסיק, קרי המדינה, אין אינטרס כלכלי במתן השירות לציבור. לכל בוחן נתון חופש החלטה נטול לחצים כלכליים.

מתן רישיונות נהיגה בצורה שקולה וזהירה מהווה אינטרס ציבורי ממעלה ראשונה. העברת הסמכות לידיים פרטיות עלולה לערב שיקולים עסקיים שאינם קשורים רק בהערכת כושר הנהיגה של הנבחנים.

אם יופרטו מבחני הנהיגה, משלם שכרו של הבוחן יהיה גורם פרטי שבאופן טבעי ישאף למקסם את רווחיו וכתוצאה מכך תושפע באופן ישיר קבלת ההחלטות של אותו בוחן.

ייתכן שיש מקום לשקול הקמת רשות ציבורית שתטפל בנושא מבחני הנהיגה, אך הקמת רשות כזו וקביעת אופן עבודתה מצריכים דיון מקיף בין כל הרשויות והגורמים שיש להם נגיעה לנושא.

בשל הצהרת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים על הכוונה להעביר את מבחני הנהיגה לידיים פרטיות, מוצע "להקפיא" את המצב הקיים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/2375/20) ועל ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2449/20).

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח באדר ב' התשע"ו – 28.3.16

 

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

Close