הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – חינוך חינם לפעוטות), התשע"ה–2015

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – חינוך חינם לפעוטות), התשע"ה–2015

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – חינוך חינם לפעוטות), התשע"ה–2015

 

 

יוזמים:      חברי הכנסת           יוסי יונה
                                                 אלי אלאלוף
                                                 ינון מגל
                                                 אורלי לוי אבקסיס
                                                 איציק שמולי
                                                 איילת נחמיאס ורבין
                                                 איתן כבל
                                                 שרון גל

 

______________________________________________

פ/1617/20

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – חינוך חינם לפעוטות), התשע"ה–2015

תיקון סעיף 1 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
    (1)    אחרי ההגדרה "רשות חינוך מקומית" יבוא:
      ""פעוט" פירושו – אדם שבראשית שנת הלימודים היה באחד הגילים משלושה חודשים עד שלוש שנים;";
    (2)    בהגדרה "הורים", במקום "של ילד או של נער" יבוא "של פעוט, של ילד או של נער", במקום "של הילד או של הנער" יבוא "של הפעוט, של הילד או של הנער", ובמקום "שהילד או הנער" יבוא "שהפעוט, הילד או הנער;";
    (3)    בהגדרה "מוסד חינוך", אחרי "ללימוד שיטתי" יבוא "לפעוטות,".
תיקון סעיף 6 2. בסעיף 6(א)(1) לחוק העיקרי, לפני "מי שחל עליו" יבוא "פעוט או".
תיקון סעיף 7 3. בסעיף 7 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "לילדים ולנערים" יבוא "או חינוך חינם לפעוטות".
תיקון סעיף 7א 4. בסעיף 7א לחוק העיקרי –
    (1)    בכל מקום, במקום "ילד או נער" יבוא "פעוט, ילד או נער";
    (2)    בכל מקום, במקום "הילד או הנער" יבוא "הפעוט, הילד או הנער";
    (3)    במקום "ילדים או נערים" יבוא "פעוטות, ילדים או נערים".
תחילה 5. תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשע"ו.

דברי הסבר

הזכות לחינוך היא זכות יסוד בסיסית ואחריות המדינה על מימושה עוגנה בחקיקה, בהיקפים שונים,  לאורך השנים. עד שנת 1984 לימוד החובה חל על ילדים בגילאים חמש ומעלה. עם כניסתו לתוקף של תיקון מספר 16 לחוק לימוד חובה (להלן – החוק), הורחבה תחולת הוראות החוק לילדים בגילאים שלוש ומעלה ונקבעה תחולה הדרגתית של הוראות אלה לתקופה של שש שנים. עד כה הושלמה החלת החוק רק על כשליש מכלל הילדים בגילאים שלוש וארבע והשלמת ההחלה על כלל האוכלוסייה נדחתה שוב ושוב בחוקי ההסדרים השונים.  ההחלה המלאה של הוראות אלה אמורה להסתיים רק בשנת הלימודים הבאה.

יתרה מכך, גם לחינוך בגיל הרך נודעת השפעה מכרעת על התפתחות האדם. החינוך לו זוכים פעוטות (גילאי אפס עד שלוש) משמעותי ביותר להתפתחותם הפיזית, הקוגניטיבית והנפשית. ללא טיפול נאות וסביבה תומכת ומאתגרת, התפתחות הפעוט עלולה להיפגע. למצער, פעוטות רבים אינם זוכים לחינוך וטיפול ראויים, והמדינה אינה מספקת מענה מתאים.

מעונות לפעוטות עולים הון עתק בישראל, החל מ-2,300 שקלים חדשים לחודש בגנים שמפוקחים על ידי משרד הכלכלה ועד 4,000 שקלים חדשים לחודש במעונות יום פרטיים. יש להדגיש כי מספר המקומות בגנים המפוקחים מוגבל, לכן בפני ההורים עומדות שתי ברירות קשות: לרשום את ילדיהם למעון פרטי ולקרוס תחת הנטל הכלכלי או לחילופין לוותר על שליחת הפעוט ובכך למנוע ממנו את זכות היסוד והסביבה התומכת לה הוא זקוק.

המצב הקיים מגדיל פערים חברתיים-כלכליים ויוצר חוסר שוויון הזדמנויות לפעוטות כבר בתחילת חייהם ובשלב משמעותי בהתפתחותם. על המדינה מוטלת החובה לאפשר שוויון הזדמנויות בחינוך, שוויון אשר ניתן לקדם רק על ידי מתן חינוך חינם נאות לפעוטות. יודגש שהצעת החוק אינה מחילה חובת לימוד על הפעוטות, אלא מחייבת את המדינה לספק לימוד חינם לפעוטות שהוריהם מעוניינים בכך.

העלות הכספית של החוק המוצע אמנם רבה, אך חלק ניכר מעלות זאת יכוסה על ידי כניסת הורים שנאלצים להישאר בבית עם ילדיהם למעגל העבודה. כיון שמדובר באוכלוסייה שהיא נשית ברובה, השתלבותן של נשים אלו במעגל העבודה תגדיל את השוויון בין המגדרים ותעצים את מעמד האישה. הכניסה למעגל העבודה תשפר את מצבן הכלכלי של המשפחות, בכך שתוריד את תלותן בקצבאות הביטוח הלאומי, ובנוסף תתרום להגדלת התוצר הלאומי ולגידול בגביית המיסים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/3611/18; פ/680/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/506/20) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/507/20).

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ט בתמוז התשע"ה – 6.7.15

 

[1] ס"ח התש"ט, עמ' 287.

כתבות דומות

Close