הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי), התשע"ה–2015

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי), התשע"ה–2015

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי), התשע"ה–2015

 

 

יוזם:           חבר הכנסת          יוסי יונה

______________________________________________

פ/1552/20

 

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי), התשע"ה–2015

הוספת סעיף 12ה 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 12ד יבוא:
    "מספר תלמידים בכיתה בבית ספר יסודי 12ה. מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי לא יעלה על 32; לעניין זה, "בית ספר יסודי" – מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות א' עד ו' או א' עד ח', כולן או מקצתן."
תחילה, החלה בהדרגה ומימון 2. (א)    תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשע"ו והוא יוחל בהדרגה  ביישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל שיקבע שר החינוך, בצווים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התש"פ.
    (ב)    הוצאות מימון המעבר ל-32 תלמידים בכיתה לפי סעיף 12ה לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ימומנו מאוצר המדינה.

דברי הסבר

אחת המצוקות החמורות המאפיינות את מערכת החינוך הישראלית היא הצפיפות הגדולה בחדרי הלימוד דבר הנובע מהיעדר תשתיות פיזיות.

חומרתה של מצוקה זו, משתקפת היטב בהשוואה בין לאומית. על פי דוח שפרסם ארגון ה-OECD, הכיתות בישראל הן מהצפופות בעולם. השלכותיה של בעיה זו על איכות החינוך שילדי ישראל מקבלים רבות ומגוונות: ירידה בהישגים לימודיים, שחיקה בקרב המורים, אלימות מצד תלמידים וחוסר יכולת לקיים למידה משמעותית.

לכן מתן פתרון לבעיית הצפיפות במערכת החינוך הוא אחד האתגרים החשובים ביותר העומדים בפני ממשלת ישראל.

ואכן בעקבות "מחאת הסרדינים" שפרצה לפני כשנה הוקמה במשרד החינוך ועדת "יחס תלמיד-מורה" בראשות ד"ר אורנה שמחון ומסקנותיה הוגשו למנכ"לית משרד החינוך בחודש ינואר האחרון. מסקנתה העיקרית של הוועדה, כפי שפורסם באמצעי התקשורת, הוא צמצום מספר התלמידים בכיתה ל-32 במקום 40.

אשר על כן מוצע לאמץ את מסקנות הוועדה ולקבוע כי מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי לא יעלה על 32 תלמידים וכן כי מהלך זה יתוקצב במלואו על ידי המדינה. כל פתרון אחר לבעיה, בהיעדר תקצוב של המדינה יפגע בעקרון של שוויון הזדמנויות בחינוך.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת (פ/135/20).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת דליה איציק (פ/2355), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1369/17), על ידי חבר הכנסת ואסל טאהא (פ/1617/17; פורסמה בחוברת הצעות חוק הכנסת – 165, ועברה קריאה ראשונה ביום 5.2.2008), על ידי חברת הכנסת רונית תירוש וקבוצת חברי הכנסת (פ/1882/17, פורסמה בחוברת הצעות חוק הכנסת – 165, ועברה קריאה ראשונה ביום 5.2.2008) ועל ידי חברת הכנסת ליה שמטוב (פ/2610/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת חנין זועבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/750/18), על ידי חברת הכנסת דליה איציק וקבוצת חברי הכנסת (פ/1948/18) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/4534/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (685/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1076/20) ועל ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1494/20).

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ב בתמוז התשע"ה – 29.6.15

[1] ס"ח התש"ט, עמ' 287.

כתבות דומות

Close