הצעת חוק להעדפה מתקנת בתעסוקה לתושבי עיירות הפיתוח, התשע"ה–2015

הצעת חוק להעדפה מתקנת בתעסוקה לתושבי עיירות הפיתוח, התשע"ה–2015

הצעת חוק להעדפה מתקנת בתעסוקה לתושבי עיירות הפיתוח, התשע"ה–2015

 

יוזמים:      חברי הכנסת           יוסי יונה
                                                 מכלוף מיקי זוהר

 

______________________________________________

פ/2012/20

הצעת חוק להעדפה מתקנת בתעסוקה לתושבי עיירות הפיתוח, התשע"ה–2015

הגדרות 1. בחוק זה –
"משרות ניהול" – בגוף שיש בו יותר מ-50 עובדים – ארבע הדרגות העליונות, בגוף שיש בו עד 50 עובדים – שתי הדרגות העליונות;
"גוף ציבורי" – משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין;
"עיירת פיתוח" ו"פריפריה" – יישוב מהיישובים שייקבעו על ידי הממשלה כיישובי פריפריה וכשכונת שיקום;
"תושב" – מי שהיה תושב ביום הגשת מועמדותו.
ייצוג הולם לתושבי הפריפריה ועיירות הפיתוח 2. (א)    בגוף ציבורי יהוו תושבי הפריפריה ועיירות הפיתוח סך של 10 אחוזים מכלל העובדים באותו הגוף.
(ב)    במשרות ניהול בגוף ציבורי וכן בהרכב דירקטוריון של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוגם של תושבי הפריפריה ועיירות הפיתוח.
(ג)     עד להשגת ביטוי הולם כאמור, ימונו תושבי הפריפריה ועיירות הפיתוח, ככל שניתן בנסיבות העניין, לתפקידי ניהול.
חובת איתור 3. גוף ציבורי שצריך למנות אדם לתפקיד ניהולי כאמור בסעיף 2(א) ינקוט בפעולות של איתור תושבי הפריפריה ועיירות הפיתוח למילוי התפקיד.

דברי הסבר

מספר תושבי הפריפריה בתפקידי ניהול בשירות הציבורי נמוך בצורה משמעותית.

נתון זה מצביע על הצורך לנקוט העדפה מתקנת על ידי מתן ייצוג הולם לתושבי הפריפריה, עיירות הפיתוח ושכונות השיקום בשירות הציבורי.

שילובם של תושבי הפריפריה, עיירות הפיתוח ושכונות השיקום, ושל תושבי הנגב והגליל בתפקידי ניהול בשירות הציבורי יביא לצמצום הפערים, לשוויון הזדמנויות ולשילוב אמיתי ומייצג של תושבים אלה במרקם החברתי והכלכלי במדינת ישראל.

העדפה מתקנת זו נועדה להבטיח ייצוג הולם ובסיסי של 10% לפחות לקבוצת אוכלוסייה שעד כה לא שולבה בצורה שוויונית במערכת הניהול הציבורי במדינת ישראל, ועל כן יש לנקוט פעולה יזומה של ייצוג הולם על מנת להשיג שוויון.

לצורך פעולה זו, שמשמעותה הבטחת ייצוג הולם לתושבי הפריפריה במשרות ניהול בשירות הציבורי, יש לערוך חיפוש יזום של מועמדים מקרב קבוצות האוכלוסייה מהפריפריה הסובלות מהיעדר ייצוג הולם בשירות הציבורי.

הבטחת הייצוג למשרות הניהול בשירות הציבורי תוכל להיעשות באמצעות מכרזים שיפורסמו בגופים אלה וכן באמצעים אחרים של חיפוש יזום.

הצעת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת מירי רגב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1314/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מירי רגב (פ/699/19).

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג באב התשע"ה – 29.7.15

כתבות דומות

Close