הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון – הגדרת ילד חולה), התשע"ו–2015

הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון – הגדרת ילד חולה), התשע"ו–2015

הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון – הגדרת ילד חולה), התשע"ו–2015

מספר פנימי: 568961

הכנסת העשרים

 

יוזמים:      חברי הכנסת          יוסי יונה                 חמד עמאר
                                                אורלי לוי אבקסיס      שלי יחימוביץ'
                                                אברהם דיכטר           יעל גרמן
                                                עליזה לביא             יואל רזבוזוב
                                                קסניה סבטלובה         יעקב מרגי
                                                איילת נחמיאס ורבין   מיכל בירן
                                                אייל בן ראובן           מיקי רוזנטל
                                                רועי פולקמן             איציק שמולי
                                                מירב בן ארי             איתן ברושי
                                                אלי כהן                  נורית קורן
                                                יפעת שאשא ביטון     אברהם נגוסה
                                                טלי פלוסקוב            נאוה בוקר
                                                קארין אלהרר           מכלוף מיקי זוהר
                                                תמר זנדברג             דוד אמסלם
                                                מיכל רוזין               רוברט אילטוב
                                                ישראל אייכלר          בצלאל סמוטריץ'
                                                נחמן שי                 סופה לנדבר

____________________________________________

פ/2109/20

הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון – הגדרת ילד חולה), התשע"ו–2015

 

תיקון סעיף 1 1. בחוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א–2001[1] בסעיף 1, בהגדרה "ילד חולה", המילים "שגילו מעל 5 שנים" – יימחקו.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא להבטיח את החלת חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א–2001 (להלן – חוק חינוך חינם לילדים חולים) על כלל הילדים החולים הזכאים לחינוך חובה.

חוק חינם לילדים חולים נועד להבטיח כי ילדים הזכאים לחינוך חובה בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט–1949 (להלן  – חוק לימוד חובה) ובהתאם לחוק חינוך מיוחד התשמ"ח–1988 (להלן – חוק חינוך מיוחד), הנעדרים מבית הספר בשל מחלה למעלה מ-21 ימים או תלמידים הסובלים ממחלה מתמשכת לתקופה העולה על ארבעה שבועות (גם אם תקופות ההיעדרות אינן רציפות) יזכו לשירותי חינוך.

עיון בהגדרת "ילד" בחוק מצביעה על מתאם בין הזכאות לקבלת שירות כילדים חולים לבין הזכאות לחינוך חובה וחינם מטעם המדינה בהתאם לחוק לימוד חובה וחוק חינוך מיוחד. בהתאם להגדרות בחוק חינוך חינם לילדים חולים הגדרה זו מחייבת מפורשות כי יינתנו שירותי חינוך לילדים חולים הסובלים ממחלה מתמשכת או ילדים מאושפזים.

עם זאת "ילד חולה" הוגדר בחוק חינוך חינם לילדים חולים כ"ילד שגילו מעל 5 שנים השוהה בבית במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא". דהיינו ניתן לפרש את הוראות החוק כך שבכל הנוגע לילדים חולים הנמצאים בביתם אין זכאות לילדים חולים בגילאי 3 ו-4 לקבל שירותי חינוך. בכך הלכה למעשה נמנעת מהם האפשרות לחינוך כמתחייב בחוק לימוד חובה.

ביום 8.1.12 התקבלה החלטת ממשלת ישראל מספר 4088 בדבר מתן חינוך חינם לכלל תלמידי ישראל בגילאי 3 ו-4. בנוסף, החל משנת הלימודים התשע"ו חל חוק לימוד חובה על כלל תלמידי ישראל מגיל 3 ואילך.

על אף האמור, משרד החינוך אינו מתקצב שירותי חינוך לילדים חולים בגילאי 3 ו-4 כלל אלא אך ורק מגיל 5 ואילך.

בנסיבות אלו, מוצע לתקן את הפגם בחוק כך שכלל הילדים החולים הזכאים לחינוך חובה, לרבות ילדים בגילאי 3 ו-4, יוכלו להנות משירותי חינוך כמו יתר ילדי ישראל ללא אפליה ובהתאם לרוח החוק.

בהתאם לחוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, התשס"ב–2002, יובהר כי להצעת החוק, ככל שתתקבל, תהיה השפעה חיובית על מימוש זכויות ילדים חולים לחינוך.

 

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ט  בתשרי התשע"ו – 12.10.15

 

 

[1] ס"ח התשס"א, עמ' 128.

כתבות דומות

Close