הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – נפגע איבה ממעשה טרור של ארגון טרור בחו"ל), התשע"ז–2017

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – נפגע איבה ממעשה טרור של ארגון טרור בחו"ל), התשע"ז–2017

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – נפגע איבה ממעשה טרור של ארגון טרור בחו"ל), התשע"ז–2017

מספר פנימי: 2012033

הכנסת העשרים

 

יוזמים:      חברי הכנסת           יוסי יונה
                                                 משה גפני

 

______________________________________________

 

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – נפגע איבה ממעשה טרור של ארגון טרור בחו"ל), התשע"ז–2017

הוספת סעיף 18ב 1. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 18א יבוא:-
    "נפגע ממעשה טרור של ארגון טרור מחוץ לישראל ולאזור – החלת החוק 18ב. (א)      הוראות חוק זה, בשינויים המתחייבים, יחולו גם לגבי אזרח ישראלי שנפגע מחוץ לישראל ולאזור ממעשה טרור של ארגון טרור כהגדרתם בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016.
        (ב)       הוראת סעיף קטן (א) לא תחול אם הפגיעה היתה בעת שהאזרח הישראלי שהה בארץ אויב או בעת ששהה במדינה שיצא אליה חרף אזהרת מסע חמורה שפורסמה לציבור מטעם המטה לביטחון לאומי.
            (ג)       הוראות סעיף 18א(ב) יחולו בשינויים המחוייבים על מי שנפגע ממעשה טרור לפי  סעיף זה.
תחילה ותחולה 2. תחילתו של סעיף 18ב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב-1 לחודש שלאחר פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה) והוא יחול על מעשה טרור כמשמעותו בסעיף 18ב האמור שאירע מיום ....... ואילך, ואולם לא ישולם תגמול לפי הסעיף  האמור בעד התקופה שקדמה ליום התחילה.

 

 

דברי הסבר

עם התגברות תופעת הטרור העולמי בשנים האחרונות וההתפתחויות הטכנולוגיות,  שמאפשרות בצורה קלה התניידות בעולם, חשופים יותר אזרחי ישראל לפעולות טרור המתבצעות מחוץ לגבולות מדינת ישראל. רק בחודש האחרון נהרגו ליאן זאהר נאסר ז"ל בפיגוע הירי במועדון באיסטנבול ודליה אליקים ז"ל בפיגוע הדריסה בברלין. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה בנוסחו כיום אינו נותן מענה לאזרח ישראלי שנפצע בפעולת טרור בחו"ל או למשפחת אזרח ישראלי שנהרג בפעולת טרור בחו"ל.

דיני הפיצויים במדינות שונות בעולם לרוב אינם נותנים מענה למי שנפגע בפעולת טרור ואינו אזרח המדינה בה בוצעה הפעולה, וכך ייתכן שמי שנפגע בפעולה כזו לא יהיה זכאי לפיצוי. לאור זאת מוצע לתקן את החוק הנדון כך שהוא יחול גם על אזרח ישראל שנפגע או נהרג בפעולות טרור מחוץ לישראל. יודגש עם זאת כי היה והדין במדינה בה בוצעה פעולת הטרור מאפשר מתן גמול כספי לנפגע, יורד גמול זה מהסכום לו זכאי הנפגע ממדינת ישראל.

אחריותה של מדינת ישראל לדאוג לאזרחיה, על אחת כמה וכמה כאשר אלו חוו אירוע טרור אם בתוך המדינה ואם מחוץ לה.

 

[1]  ס"ח התש"ל, עמ' 126.

כתבות דומות

Close