הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – ביטול החוק), התשע"ה–2015

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – ביטול החוק), התשע"ה–2015

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – ביטול החוק), התשע"ה–2015

 

 

יוזם:           חבר הכנסת          יוסי יונה

 

______________________________________________

פ/1841/20

 

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – ביטול החוק), התשע"ה–2015

 

ביטול החוק 1. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996[1] – בטל.
תיקון חוק שירות התעסוקה 2. בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959[2], אחרי סעיף 63ב יבוא:
    "מעסיק בפועל כמעביד 63ג. (א)    לא יעסוק אדם  במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו.
            (ב)    פעל אדם בניגוד להוראות סעיף קטן (א), יראו את העובדים כעובדיו של מי שאצלו הם מועסקים  בפועל."

דברי הסבר

עובדי חברות כוח האדם במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי אינם מקבלים זכויות זהות ואינם נהנים מתנאי עבודה הוגנים בהשוואה לעובדים המועסקים באופן ישיר. על מנת להבטיח שוויון זכויות בין העובדים במשק מוצע לבטל את חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996. מכאן משעה שהחוק יבוטל כל העובדים ישולבו בשוק העבודה באמצעות העסקה ישירה וההסדר המביש של עובדי קבלן יחלוף מן העולם.

ההסדר הנוגע ללשכות תעסוקה פרטיות המספקות שירותי כוח אדם זמני, כמפורט בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959, ייוותר על כנו, אך ייאסר על הלשכה כאמור לשמש כמעביד.

הצעת חוק זו תבטל אפוא את העיוות הקיים, על-פיו קיימים שני סוגי עובדים העושים עבודה זהה אך חלקם אינו זוכה לתנאי שכר ולזכויות סוציאליות שונים בשל העסקתם באמצעות חברות קבלניות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/783), ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/126/17) ועל ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/767/17).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/549), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ידי חברות הכנסת פניה קירשנבאום וליה שמטוב (פ/3090/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת פניה קירשנבאום (פ/847/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל (פ/285/20) ועל ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1261/20).

 

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"א באב התשע"ה – 27.7.15

 

[1]  ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

[2]  ס"ח התשי"ט, עמ' 32.

כתבות דומות

Close