הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – העדפה בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה), התשע"ו–2016

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – העדפה בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה), התשע"ו–2016

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – העדפה בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה), התשע"ו–2016

 

 

יוזמים:      חברי הכנסת           יוסי יונה
                                                 מיכל רוזין
                                                 איילת נחמיאס ורבין
                                                 נחמן שי
                                                 רויטל סויד
                                                 יעל כהן-פארן
                                                 יעקב מרגי
                                                 עליזה לביא
                                                 יואל חסון
                                                 תמר זנדברג
                                                 אלי כהן
                                                 דב חנין

 

______________________________________________

פ/2991/20

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – העדפה בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה), התשע"ו–2016

 

תיקון סעיף 15 1. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958[1], בסעיף 15, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
    "(ב) (1)    על אף האמור בסעיף קטן (א), מוסד מוכר יקצה, בכל מסלול לתואר בוגר, לפחות עשרה אחוזים מן המקומות למועמדים מאזורי עדיפות לפי אמות מידה חברתיות-כלכליות; לעניין זה, "אזורי עדיפות" – הפריפריה החברתית והפריפריה החברתית-גיאוגרפית.
      (2)    שר החינוך יקבע תנאים וכללים לביצוע סעיף קטן זה."

 

 

 

 

דברי הסבר

מוצע לקבוע העדפה בקבלה לפקולטות השונות לסטודנטים משכבות מצוקה. מטרת הצעת החוק היא היא לפצות על חסכים סביבתיים המסכלים את האפשרות למתן הזדמנות חינוכית שווה, חסכים המאפיינים את שכונות המגורים של סטודנטים אלה.

הצעת חוק זו נועדה לאפשר למועמדים פוטנציאליים להשתלב במוסדות האקדמיים ולרכוש מיומנויות שתאפשר להם להשתלב באופן מיטבי בחברה בכלל ובשוק העבודה בפרט.

הצעת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1740/17) ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת שלמה מולה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1320/18).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת יאיר פרץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/2635).

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ו באייר התשע"ו – 23.5.16

 

 

[1] ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

כתבות דומות

Close