הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון – זכאות לרישום בפנקס), התשע"ה–2015

הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון – זכאות לרישום בפנקס), התשע"ה–2015

הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון – זכאות לרישום בפנקס), התשע"ה–2015

 

יוזמים:    חברי הכנסת יוסי יונה  
  אורלי לוי אבקסיס ינון מגל
  אייל בן ראובן יפעת שאשא ביטון
  מיקי לוי בצלאל סמוטריץ'
  זוהיר בהלול סתיו שפיר
  יואל חסון שלי יחימוביץ'
  נחמן שי יואל רזבוזוב
  מיכל בירן טלי פלוסקוב
  איתן ברושי אראל מרגלית
  עמר בר-לב נורית קורן
  אלי אלאלוף מכלוף מיקי זוהר
  ענת ברקו מירב בן ארי
  אברהם נגוסה נאוה בוקר
  רועי פולקמן אוסאמה סעדי
  אלי כהן עבדאללה אבו מערוף
  איילת נחמיאס ורבין יחיאל חיליק בר
  מיקי רוזנטל איתן כבל
  דניאל עטר מאיר כהן
  קסניה סבטלובה רוברט אילטוב
  מנואל טרכטנברג עיסאווי פריג'
  איציק שמולי חמד עמאר
  עליזה לביא מרב מיכאלי
  דב חנין עמיר פרץ
  שרון גל אילן גילאון
  עאידה תומא סלימאן תמר זנדברג
  רויטל סויד שי פירון
  יעקב מרגי סופה לנדבר
  יואב בן צור יעקב פרי

______________________________________________

פ/1709/20

הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון – זכאות לרישום בפנקס), התשע"ה–2015

תיקון סעיף 1 1. בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח–1958[1] (להלן – החוק העיקרי) בסעיף 1, בסופו יבוא:
    ""חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958[2];
    "מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוא אחד מאלה:
      (1)    מוסד מוכר כאמור בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
      (2)    מוסד שקיבל היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
      (3)    מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;".
תיקון סעיף 9 2. בסעיף 9(א)לחוק העיקרי, במקום פסקה (1) יבוא:
    "(1)   בעל תואר ראשון מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה,  באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל."

דברי הסבר

לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח–1958 (להלן – החוק), יש הפלייה לעניין הזכאות לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בין בוגרי הטכניון לבין בוגרי מוסדות אחרים בענפי ההנדסה או האדריכלות.

הוראות החוק הנוגעות להכרה במוסדות ובתארים בענפי ההנדסה או האדריכלות לשם רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים אשר נחקקו בשנת 1958, אינן מתאימות עוד להתפתחות הענפה של המוסדות להשכלה גבוהה בשנות ה-90 בישראל. החל משנות ה-90 הוקמו בישראל מוסדות להשכלה גבוהה שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה להם להעניק תארים בתחומים האמורים ואין סיבה כי לגבי מוסדות כאמור יהיה מנגנון שונה להכרה בהם לשם רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

הצעת חוק זו באה לתקן עיוות זה אשר קיים בחוק בנוסחו כיום, ולאפשר לכל אדם אשר השלים  את חובותיו בתואר הראשון בתחומי ההנדסה או האדריכלות במוסד שקיבל הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים, ולקבל הזדמנות שווה בשוק העבודה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלכס מילר (פ/2028/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אלכס מילר וקבוצת חברי הכנסת (פ/644/18).

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ו בתמוז התשע"ה – 13.7.15

 

[1] ס"ח התשי"ח, עמ' 108.

[2] ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

Close