אני מאמין

נולדתי למשפחה של עובדים. אבי עשה את מיטב שנותיו כפועל בניין בחברת סולל בונה ואמי עבדה במפעלי מזון שונים. זו תבנית נוף מולדתי. בנעוריי השתייכתי לקן של הנוער העובד והלומד. אלה ההקשרים שבהם התגבשה השקפת העולם החברתית שלי. אני מגדיר את עצמי כסוציאל-דמוקרט. על-פי תפיסתי, הסוציאל דמוקרטית אינה תובעת את מיגורה של כלכלת השוק ואינה מתעלמת מיתרונותיה. יחד עם זאת היא גורסת שלצדה של כלכלת שוק על המדינה לספק רשת ביטחון סוציאלית לאזרחיה הפרופ' יונהכוללת את אחריותה לאספקתם של שירותי חינוך, בריאות דיור ורווחה ברמה סבירה, דבר המחייב הגדלת ההוצאה האזרחית של ממשלת ישראל. הפרטתם של שירותים אלה והפיכתם לסחורות, אינה מוסרית בעליל והיא גם נוטה לפגוע קשות הן במקבלי השירות והן בספקי השירות. אני גם מאמין בחשיבותם של איגודים מקצועיים הן לשם ההבטחה של רמה מקצועית גבוהה של השירות המוענק על ידי העובדים והן לשם הגנה על זכויותיהם.


אחד ממוקדי הפעילות הציבורית שלי היא הפריפריה החברתית והגאוגרפית של ישראל. מבחנה של  התפיסה הסוציאל דמוקרטית בה אני מאמין טמון ביכולתה לשלב באופן מיטיבי את הפריפריה החברתית והגאוגרפית בחיי הכלכלה והתרבות בישראל.

לפיכך אני מאמין כי יש לעדכן את המשנה הסוציאל דמוקרטית כך שהיא תיתן ביטוי גם לאינטרסים הסמליים של אוכלוסיות היעד שלה, ולא רק לאינטרסים החומריים.  משנה זו צריכה אמנם להעניק עדיפות לעקרונות של שוויון אזרחי וכלכלי לכלל אזרחי המדינה, אבל עליה גם לתת ביטוי להעדפות התרבותיות של אוכלוסיות אלו. האתגר העומד לפתחה של המשנה הסוציאל דמוקרטית הוא שילובה עם המחשבה הרב-תרבותית, כלומר יצירתה של תשתית תרבותית משותפת הנותנת ביטוי לכלל הקבוצות המרכיבות את החברה שלנו.  

בהתאם לעמדה המסורתית של תנועת העבודה, אני מאמין כי חובתה של מנהיגות לאומית היא לשאוף להגיע להסדר שלום עם שכנינו על בסיס העיקרון של שתי מדינות לשני עמים. אני רואה בפתרון זה, שפרטיו ותכניו המלאים והסופיים יסוכמו במשא ומתן בינינו ובין שכנינו, אינטרס לאומי בעל חשיבות רבה ביותר, פתרון שרק הוא יכול להבטיח את המשך ריבונותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

Close